قوانین


ماده ۱ - تعاریف و اصطلاحات

اصطالحاتی که در این شرایط و قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:
1-1 شرکت: شرکت کارتو که نسبت به ارائه خدمات تبلیغاتی آنلاین اقدام میکند.
1-2 کارتو: خدمات نرم افزاری که توسط شرکت به منظور تبلیغات و ثبت آگهی خرید و فروش کالا و خدمات و همچنین استخدام و کاریابی به کاربران ارائه می شود.
1-3 نرم افزار: نرم افزار موبایلی متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط مندرج در قرارداد خصوصی و سند حاضر به کاربران یا طرف های تجاری شرکت اعطا میشود.
1-4 قرارداد خصوصی: توافق کتبی یا الکترونیکی فیمابین شرکت و کاربر سامانه یا طرف های تجاری شرکت، جهت بهره برداری موقت از خدمات نرم افزار.
1-5 کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است که برابر شرایط و قوانین حاضر از طریق اینترنت به نرم افزار متصل و از خدمات آن بهره مند میشود.
1-6 کاربران: از افراد عادی تا افرادی که آگهی در نرم افزار ثبت و منتشر میکنند تحت عنوان کاربران یاد میشود.
1-7 کاربر کسب و کار: شخص حقیقی یا حقوقی است که جهت انتشار آگهی برای تبلیغات یا فروش کالا و خدمات خود در نرم افزارثبت نام کرده است.
1-8 کاربر عادی: شخص حقیقی یا حقوقی است که در نرم افزار برای مشاهده و جستجوی آگهی مورد نیازخود ثبت نام کرده است.
1-9 طرف تجاری: اشخاص حقیقی و حقوقی که برابر قرارداد خصوصی از طریق ایجاد درگاه، حق بهره برداری موقت از نرم افزار را با نام تجاری خود یا مشترک با کارتو دارند.
1-10 حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات نرم افزار از طریق وارد کردن شماره موبایل خود ایجاد کرده اند.
1-11 اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در نرم افزار قرار داده میشود، اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد میشود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات کارتو توسط شرکت یا طرف های تجاری تولید یا در اختیار شرکت قرار داده میشود.
1-12 قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.


ماده ۲ - حساب کاربری

1-2 کار بران با ثبت نام در نرم افزارهمچنین با هر بار استفاده از خدمات آن، میپذیرند که رشایط و قوانین حاضر را به صورت کامل مطالعه کرده و آن را با اطلاع کامل از شرایط و معانی اش پذیرفته اند. این شرایط و قوانین ممکن است در طول زمان تغییر کند. استفادۀ کاربران از نرم افزار، پس از هر بار تغییر در شرایط و قوانین، به معنی پذیرش تغییرات مذکور است. این قوانین برای مطالعه کاربران در سایت و نرم افزار همیشه در دسرتس است.
2-2 برای استفاده از خدمات لازم است که هر کاربر اعم از شخص حقیقی یا حقوقی یک حساب کاربری در نرم افزار بسازد.
تنها اشخاصی که بیش از ۱5سال سن دارند و واجد اهلیت قانونی هستند میتوانند اقدام به ساخت حساب کاربری در نرم افزار کنند.
کاربر مذکور برای استفاده از خدمات ثبت و انتشار آگهی باید نام، نام خانوادگی، آدرس پست الکرتونیکی و شماره همراه خود را در اپلیکیشن کارتو ثبت کند.
تبصره ۱)کاربران در صورت نیاز به استفاده از خدمات ثبت آگهی باید برای تکمیل اطلاعات و موارد خواسته شده توسط طرف های تجاری در زمان اقدام به ثبت آگهی مواردی از قبیل دسته اصلی و زیر دسته مشاغل و اماکن ،درج نشانی پستی مشاغل یا اماکن تحت مدیریت خود، ثبت موقعیت مکانی در نقشه ،شماره تماس قابل دسترس، ویژگی و امکانات محصول یا خدمات،همچنین توضیحات کامل در مورد شغل و اماکن و خدماتی که میتواند به مشتری ارائه دهد را در آگهی ثبت کنند.
2-3 کاربران شخص حقوقی مکلف به معرفی نماینده (شخص حقیقی) برای ثبت نام در اپلیکیشن هستند و اطلاعات این شخص حقوقی باید در اپلیکیشن قید شود.
2-4 هیچ یک از کاربران حق استفاده از ربات و نرم افزارهای مرتبط یا واسط را برای استفاده از اپلیکیشن اعم از احراز هویت، تکمیل اطلاعات، ارسال درخواست و غیره ندارند.
2-5 کاربران میپذیرند کلیه اطلاعات درخواستی اپلیکیشن را مطابق با واقعیت، صحیح و به روز وارد کنند و شخص کاربر مسئول عدم صحت و به روز نبودن اطلاعات است. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت هیچ گونه مسئولیتی در مورد خسارات و مشکلات ناشی از عدم اعتبار اطلاعات اعلامی بر عهده نخواهد داشت.
2-6 کاربران متعهد میشوند که صرفا با شماره موبایل متعلق به خود در اپلیکیشن ثبت نام کنند. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب شماره موبایل تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع مجاز خواهد بود نسبت به لغو عضویت و حساب کاربری اقدام کند.
2-7 هر شخص در حال حاضر تنها میتواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر عادی یا کاربر دارای کسب و کار جهت استفاده از خدمات کارتو داشته باشد.
در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حسابهای کاربری متعدد وجود دارد، مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب های کاربری مذکور اقدام کند.
2-8 مسئولیت همۀ فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات ارائه شده در کارتو انجام میشود، به عهدۀ کاربران و صاحبان شماره موبایل است.
بنابراین مسئولیت اشخاص ثالث یا افرادی غیر از کاربر که با آن حساب از خدمات اپلیکیشن استفاده میکنند، تماما متوجه کاربر صاحب حساب است. ( یعنی شخصی که با شماره موبایل خود اقدام به ساخت حساب کاربری در اپلیکیشن نموده است )
2-9 مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری شامل نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ کاربر است. در صورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن اطلاعات حساب کاربری و گوشی موبایل، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع رسانی به شرکت انجام نشده است، مسئولیت همۀ فعالیتهایی که از طریق حساب کاربری مذکور و موبایل کاربر انجام شده و میشود به عهدۀ وی خواهد بود.
2-10 کاربران حق ندارند به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت های قانونی بهره برداری از خدمات نرم افزار متوجه مدیران اشخاص حقوقی خواهد بود.
2-11 در شرایط خاصی ممکن است از کاربران برای استفاده از خدمات، درخواست احراز هویت شود، در این شرایطی اگر کاربران اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهند، شرکت میتواند حساب کاربری آنها را مسدود و از ارائۀ خدمات به نامبردگان خودداری کند.
2-12 ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید شرکت، از کاربران درخواست شود که اقدام به تکمیل اطلاعات، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود کنند. در این صورت، کاربر متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت میتواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر مذکور خودداری کند.
2-13 اطلاعات کاربری کلیه کاربران نزد کاربر گیرنده اطلاعات، محرمانه بوده و هیچ یک از کاربران حق ندارند اطلاعات مربوط به حساب طرف مقابل را (اعم از مشخصات هویتی، شماره تماس، آدرس، عکس و غیره) جهت سوء استفاده در مواردی غیر از خدمات کارتو ذخیره، یا منتشر کند و در دسترس دیگران قرار دهد.


ماده 3 - استفاده از خدمات نرم افزار

3-1 با استفاده از خدمات نرم افزار، کاربران میپذیرند و موظف هستند که از خدمات ارائه شده برای انجام هیچ فعالیت غیرقانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، خلاف شرع و مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.
3-2 کاربران حق ندارند اشیاء غیرمجاز از جمله مشروبات الکلی، مواد مخدر، سالح یا سایر اشیاء و ادواتی و مواردی که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران مجاز نیست را تبلیغ و اقدام به انتشار آگهی در این موضوع کنند.
3-3 کاربران متعهد میشوند هیچگاه از خدمات نرم افزار به صورتی که به طرف تجاری و شرکای آن صدمه ای وارد کند استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سوءاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات نرم افزار در جهت منافع شخصی و یا آسیب مادی یا معنوی به منافع شرکت اقدام کنند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال کردن حساب کاربری آنها، مجاز خواهد بود، با مراجعه به مراجع ذیصلاح، نسبت به پیگیری قانونی از جمله مطالبه خسارات وارده اقدام کند.
3-4 کاربران میپذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا Push Notificationبه عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده کند. کاربران میتوانند درخواست کنند که ارسال این پیام ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیامها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات نرم افزار را میپذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت نکنند.
3-5 مسئولیت تامین اینترنت و سخت افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات نرم افزار به عهدۀ کاربران است.
3-6 کاربران متعهد میشوند پس از اتمام استفاده از خدمات ارائه شده در نرم افزار، از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات آن کسب کرده اند، هیچگونه استفاده ای غیر منطقی و خلاف نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات کاربران در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر در جهت استفاده غیر، خلاف میباشد.
همچنین کاربران متعهد میشوند در طول زمان استفاده از خدمات نرم افزار، فقط در شرایط ضروری و به میزان مورد نیاز از اطلاعاتی که از کاربران ارائه شده است، استفاده کنند. استفادۀ کاربران از این اطلاعات باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد. در هر صورت اطلاعات مذکور به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت و شخص ذینفع مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع خواهد بود.
3-7 کاربران متعهد به رعایت همۀ شرایط و قوانین، اصول اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی و حفظ حریم خصوصی جمهوری اسلامی ایران در هنگام استفاده ازخدمات کارتو هستند.
3-8 کاربران میپذیرند و اعلام میکنند که متن حریم خصوصی کارتو را مطالعه کرده و مورد قبول ایشان است.
3-9 کاربران میپذیرند که کارتو ارائه دهنده خدماتی است که ارتباط بین کاربران عادی و کاربران کسب و کار را جهت انجام یک توافق غیر اجباری فراهم میکند و هیچ گونه مهر تاییدی بر روی کیفیت خدمات و کالاهایی که از طریق این بستر منتشر شده است نمیزند.
در خدمات کارتو کاربران مختار هستند که با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و در زمینه موارد نیاز خود به توافق برسند.
تبصره 3
3-10 از آنجایی که ممکن است شخص یا اشخاصی غیر از کاربر اصلی از حساب کاربری وی استفاده کنند ، لازم به ذکر است که هرگونه مسئولیت قانونی استفاده کننده از حساب کاربری، متوجه کاربر صاحب حساب است .


ماده 4 - مسئولیت کارتو

4-1 شرکت و طرف تجاری با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس 24 ساعته و شبکه های اجتماعی و همچنین از طریق نرم افزار و سایت رسمی ، تمامی تلاش خود را برای جلب رضایت کاربران و رفع هرگونه مشکالت در زمان استفاده از خدمات به کار میگیرند .
4-2 شرکت و طرف تجاری با استفاده از نظارت های خود و انجام نظرسنجی از کاربران تلاش میکند خدمات با کیفیت مطلوب به کاربران ارائه دهد.
4-3 شرکت و طرف تجاری برای فراهم کردن امکان استفاده از خدمات نرم افزاری توسط دستگاه های کاربران تلاش میکنند، اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه ها یا شبکه های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن همراه و ...) نخواهد داد.
4-4 اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت و طرف تجاری محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده، مگر برابر قانون و تصمیم مقام ذیصلاح قضایی. بنابراین در موارد قانونی و همچنین درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور است. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری صرفا از طریق نرم افزار امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی، ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست، مگر به حکم قانون.
4-5 چنانچه هر یک از کاربران در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق میتوانند شکایت خود را از طریق قسمت پشتیبانی مطرح کنند. شرکت یا طرف تجاری پیگیری لازم را بنا به مورد انجام خواهد داد و تلاش خود را جهت حل و فصل مشکلات به عمل خواهد آورد.
4-6 همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران درباره نحوه و شرایط ارائه خدمات نرم افزار ، توسط شرکت و طرف تجاری در نرم افزار و سایت رسمی قرار داده شده است. اشخاص میتوانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آن کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات آشنا شوند. همچنین همکاران شرکت در مرکز تماس پشتیبانی به صورت 24 ساعته پاسخگوی هرگونه ابهام و سوال کاربران هستند
4-7 طرف تجاری استفاده کننده از خدمات نرم افزار به صورت مستقل و بر اساس شرایط و قوانین منتشر شده در نرم افزار یا سایت خود اقدام به ارائه خدمات میکند.
استفاده از خدمات طرف تجاری از طریق نرم افزار توافق مستقلی فی مابین کاربران و طرف تجاری ارائه دهنده خدمات بوده و طرف تجاری بر اساس شرایط و قوانین و قراردادهای خود مسئول پاسخگویی به کاربران است.


ماده 5 - مسئولیت کاربران

5-1 مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام استفاده از خدمات نرم افزار ) و قوانین مدنی باشد، برعهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت و طرف تجاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهند داشت. شرکت و طرف تجاری میتوانند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی خود به عمل آورند.
5-2 هرگونه اقدامی از سوی کاربران که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی های شرکت یا طرف تجاری شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد شد. شرکت یا طرف تجاری این حق را برای خود محفوظ میداند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.
5-3 کاربر مطلع است و میپذیرد که در زمان نصب نرم افزار یا بروزرسانی آن، نسبت به فعالسازی یا غیرفعالسازی گزینه ی دسترسی به «اطلاعات آماری» در بخش تنظیمات نرم افزار اقدام میکند. کاربر در فعالسازی یا غیرفعالسازی گزینه دسترسی به «اطلاعات آماری» کاملا مختار است. لازم به توضیح است که دسترسی به اطلاعات آماری در تحقیقات بازاریابی وانتشار آگهی برای بهبود ارتباط میان کاربر کسب وکار و کاربر عادی به کار میرود و به صورت خودکار فعال است.
5-4 کاربران مکلف به رعایت کلیه شرایط و قوانین منتشرشده در نرم افزار و سایت طرف تجاری استفاده کننده از خدمات هستند و در صورت نقض تعهدات و شرایط مذکور مسئول پذیرش کلیه آثار ناشی از تخلف در قبال طرف تجاری خواهند بود.


ماده 6 - موارد فنی

6-1 کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Code Source نرم افزار کارتو شامل دیکامپایل Decompile ، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت های مشابه انجام دهند، مگر اینکه اجازۀ چنین کاری به صورت قانونی صادر شده باشد.
6-2 کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش های Framing یا Mirroring و روش های دیگر، نسخۀ دیگری از خدمات کارتو را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم افزار کارتو یا در روش ارائۀ خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.
6-3 کاربران حق ندارند نرم افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکسگذاری (Indexing) ،مطالعه یا هرگونه فعالیت داده کاوی روی خدمات اجرا کنند.
6-4 کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از نرم افزار کارتو یا سامانه های مرتبط انجام دهند.


ماده 7 - محتوای تولید شده توسط کاربران

شرکت یا طرف تجاری ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهند که در وب سایت، نرم افزار موبایل، شبکه های اجتماعی و یا سایر بخشهای این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایلهای مشابه منتشر کنند. مالکیت این مطالب همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات مرتبط به کارتو، کاربران این حق را به شرکت یا طرف تجاری میدهند که اطالعاتی را که از حالت محرمانه خارج شده است، منتشر کنند و یا به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کنند.


ماده 8 - قطع خدمات

شرکت یا طرف تجاری به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از کاربران می تواند امنیت و آرامش کسب و کار و یا دیگر کاربران را در معرض تهدید قرار دهد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربر مذکور یا عدم اجازه استفاده از خدمات به صورت موقتی یا دائم است. اگر کاربران تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند یا دسترسی آنها به خدمات کارتو یا طرف تجاری خطرناک باشد یا مطلوب نباشد، شرکت حق حذف دسترسی کاربر مذکور را به خدمات نرم افزار را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.


ماده 9 - توافق از راه دور

9-1 کاربران توافق میکنند برای مبادلۀ آسان اطلاعات و انجام توافقات جدید، همۀ تغییرات و الحاقیه های شرایط و قوانین حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، تنظیم قراردادها، اخطاریه ها و ابالغیه های مربوط به شرکت یا طرف تجاری، از طریق نرم افزار کارتو به عمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرایط و روند اجرایی توافق از راه دور و به صورت الکترونیکی، موافقت خود را نسبت به اعمال هرگونه شرایط و توافق جدید را از طریق فضای مجازی و به صورت الکترونیکی اعالم میکنند.
9-2 حساب کاربری متعلق به شخص کاربر و استفاده از آن قائم به شخص کاربر و غیر قابل انتقال است. کلیه مسئولیت های مربوط به حفظ و حراست از حساب کاربری برعهدۀ کاربر دارای حساب کاربری است. کاربران ضمن پذیرش کلیه مسئولیت ناشی از استفاده حساب کاربری، همۀ داده پیام های صادره از طریق حساب کاربری مذکور اعم از شکل، عبارت، تاییدیه، انتخاب اشکال و تایید آنها را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام های ارسال شده از ناحیۀ کاربران غیر قابل استماع و مردود است.
9-3 کاربران می پذیرند هرگونه رویه، اشکال، عبارات مبین تایید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام های صادره از طرف شرکت یا طرف تجاری به منزله امضا الکترونیکی و قبولی محسوب میشود و هرگونه ادعایی نسبت به امضا و قبولی مذکور غیر قابل استماع و مردود است.
9-4 کاربران با عضویت در نرم افزار کارتو واستفاده از آن قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه ای و الکترونیکی اعالم میکنند.
9-5 کلیه رویه های حقوقی و فنی اعم از احراز هویت کاربر، ایجاب و قبول، امضای الکترونیکی و تاییدیه های مرتبط ارائه شده ارائهشده توسط شرکت یا طرف تجاری جهت انعقاد قرارداد الکترونیکی با کاربران از طریق نرم افزار مورد قبول کاربران بوده و هرگونه روش فنی جهت تنظیم قرارداد از جمله ایجاب و قبول به مثابه توافق کتبی است. هرگونه ادعایی اعم از انکار و تردید نسبت به قرارداد الکترونیکی غیر قابل استماع و مردود است .


ماده 10 - تصدیقات قراردادی

کاربران در کمال صحت عقل و اراده اقرار می نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع می باشند و همچنین کاربران اقرار می نمایند کلیه اظهارات، اعالمات، تائیدیه ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و ثبت شده در نرم افزار و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه میگردد منطبق با واقع و حقیقت می باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق میباشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی جهت تخلف نامبرده از موارد قانونی اقدام نماید.


کاربر گرامی ،

گروه تبلیغاتیکارتو ( KareeToo ) خود را موظف به رعایت تمام و کمال قوانین جمهوری اسلامی ایران، در حوزه تجارت الکترونیک، فرهنگ و... می داند؛ لذا خواهشمند است، با عنایت به هدف این سامانه که همانا خدمت رسانی به شما هموطنان عزیز است، پیش از ثبت آگهی خود حتما قوانین ذیل را به دقت مطالعه کرده و در صورتی که نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید، با پشتیبانی تماس بگیرید.
بدیهی است، در صورت تخطی از قوانین، تمامی تبعات مالی، قانونی و حقوقی ناشی از این موضوع، بر عهده شخص آگهی دهنده بوده و اظهار بی اطلاعی از مقررات نیازمندی های به هیچ وجه توجیه پذیر نخواهد بود.
امیدواریم وجود تعامل سازنده بین ما و شما، منجر به همکاری های طولانی مدت ، برای طرفین شود.


حساب کاربری و آگهی ها

از تایید هر گونه آگهی از طرف یک کاربر با عنوان و توضیحات تکراری و مشابه معذوریم.
کاربرانی که با ایجاد حساب های کاربری مختلف، قصد درج آگهی های تکراری در سامانه را دارند؛ در صورت شناسایی حساب آنها غیرفعال خواهد شد.
نکته مهم: آگهی های قدیمی و منقضی شده خود را ویرایش و بروزرسانی کنید، زیرا این آگهی ها در نگاه افرادی که در جستجوی شما هستند تکراری میشود و ویرایش شما موجب جذب نگاه مشتری خواهد شد.


تصویر آگهی باید چه شرایطی داشته باشد

آگهی هایی که همراه با تصویر ثبت میشوند، نسبت به آگهی های بدون تصویر، 5 برابر بیشتر دیده میشوند؛ و مشتری نسبت به مشاهده آنها علاقه نشان میدهد. لذا به شما پیشنهاد میکنیم برای بازدهی بیشتر آگهی و تبلیغات خود از تصاویر مناسب استفاده نمایید زیرا کاربران به مشاهده آگهی های دارای تصاویر مناسب بیشتر تمایل نشان میدهند
پیشنهاد میکنیم همواره از تصاویر واقعی، باکیفیت و مرتبط با شغل و یا خدماتی که ارائه میدهید استفاده کنید.

چنانچه موارد زیر برای تصاویر آگهی شما صدق میکند، تصویر مورد نظر تایید نخواهد شد:
• تصاویری که به نوع و محتویات آگهی مرتبط نباشد.
• بیش از ٪۲0 از محتوای تصویر آگهی شامل متن باشد.
•تصاویر بیش از حد کوچک، بی کیفیت و غیرواقعی.
•محتوای تصویر مغایرت با شرایط عرف جامعه و یا قوانین حاکم بر آن باشد.
•تصاویری که دارای شماره تماس،ایمیل،آدرس سایت و شبکه های اجتماعی باشند.
•در تصاویر آگهی عبارت های تبلیغاتی یا واژه هایی مانند:حراج و ... نوشته شده باشد.

برخی از عناوین و محتویاتی که حق انتشار در سامانه را نخواهند داشت بدین شرح هستند: •آموزش حک و کرک غیرمجاز.
•هر نوع آگهی سیاسی،اجتماعی و سیاسی.
•آگهی های مرتبط به نصب و فروش تجهیزات ماهواره ای.
• آگهی های مربوط به عرضه برنامه های تغییر IP های اینترنتی.
• نرم افزارهای غیر قانونی ردیابی افراد از طریق تلفن همراه و...
• ارایه فاکتور و پیش فاکتور جهت اخذ وام، حذف سهم بیمه کارفرما و موارد مشابه
• فروش برنامه های نرم افزاری تولید شده در داخل کشور و یا کتب فاقد مجوز قانونی
• فروش جزوات درسی، پایان نامه های آماده و...
• هر نوع آگهی غیر مجازمرتبط با لیزینگ خودرو (به جز نمایندگی های مجاز و شرکت های دولتی)
• هرگونه آگهی غیرقانونی و فاقد مجوز رسمی مربوط به بازاریابی شبکه ای، کسب درآمد اینترنتی، قرعه کشی، مسابقه، همسریابی، دوست یابی، ترک سیگار یا اعتیاد، فروش کالاهای وارداتی بدون گارانتی رسمی، خرید و فروش غیر قانونی فیلم و موسیقی، مسائل مربوط به اخذ گرین کارت، ویزا و اقامت غیر قانونی کشورهای خارجی، خرید و فروش دستگاه های فلزیاب، فیش حج و اعضای بدن، فروش مکمل های ورزشی، دارو و...

همچنین، مشاهده موارد ذیل در متن یا عناوین آگهی ها، منجر به حذف آگهی و غیر فعال سازی حساب • هرگونه محتوای مربوط به مسأیل جنسی
• درج شماره حساب یا شماره کارت در هر قسمت از آگهی.
• استفاده ابزاری و خارج از عرف اسلامی، از تصاویر زنان و کودکان.
• هرگونه درخواست دریافت و پرداخت مبلغ غیر قانونی و خارج ازعرف.
• توضیحاتی که شفاف نبوده و مضمون آن، مشکوک به کلاهبرداری و دروغ باشد.
• عدم درج آدرس دقیق و اطلاعات کامل شرکت.فروشگاه ، شخص پاسخگو و... در آگهی ها.
نکته مهم: تلاش کنید توضیحات مختصر و مفید در مورد شغل یا خدمات قابل ارائه به مشتریان را به طور صریح و شفاف در آگهی های خود استفاده نموده و از هر گونه بزرگنمایی و ریا کاری در توضیحات دوری نماید.

کاربران گرامی تمام هدف و تلاش ما بر این است که بهترین و به روزترین خدمات الکترونیکی و تجارت آنلاین بازار کسب و کار را در اختیار هموطنان عزیز قرار دهیم تا در رونق و شکوفایی اقتصاد کشورمان بخش کوچکی را سهیم باشیم لازم به ذکر است توجه و تعهد شما و رعایت اصول و قوانین استفاده از این سامانه موجب ایجاد محیطی امن و سرشار از اعتماد برای تمام کاربران خواهد شد و این امر نیز به ما کمک خواهد کرد که روز به روز در ارائه خدمات بهتر به شما قدم هایمان را استوار تر برداریم.


امیداوریم با استقبال و به کارگیری شما کاربران گرامی از این سامانه بتوانیم نقشی کوچک در رونق و شکوفایی اقتصاد دیجیتال در کشور عزیزمان ایفا نماییم.